MY MENU

Very Narrow Aisle System (VNA)

Very Narrow Aisle System (VNA) เป็นชั้นเก็บสินค้าประเภทเดียวกับ Selective Rack ที่เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าในแนวสูงตั้งแต่ 8-12 เมตร แต่ต้องการจัดเก็บให้ได้จำนวนมากกว่า ในขณะที่มีพื้นที่จำกัด Rack ประเภทนี้ใช้ทางรถวิ่งประมาณ 1.8 เมตร งารถยกจะเลื่อนตักพาเลทสินค้าซ้ายและขวาแบบออโต้(VNA)นี้เหมาะสำหรับคลังมีขนาดพื้นที่จำกัด แต่ต้องการจัดเก็บได้ในปริมาณมากๆ ระดับชั้นสามารถปรับเลื่อนสูงตํ่าได้ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน