MY MENU

Slide Rack

Slide Rack เหมาะสำหรับจัดเก็บ หรือวางสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆเช่น แม่พิมพ์ เครื่องจักร หรือชิ้นงานที่ไม่ใหญ่ แต่มีน้ำหนักมาก เป็นต้นมีความสะดวกในการหยิบจับชิ้นงานได้อย่างดี สามารถเลื่อนแผ่นชั้นเข้า - ออกได้ เมื่อต้องการใช้งานนอกจากนี้ยังให้ความปลอดภัยสูง และมีระบบล็อกป้องกันมิให้แผ่นชั้นไหลออกมาได้และเหมาะกับการใช้รอกหรือเครนในการยก เข้า-ออกได้อย่างดี